观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

堤上游人逐画船,朗读拍堤春水四垂天。绿杨楼外出秋千。###dī shàng yóu rén zhú huà chuán ,pāi dī chūn shuǐ sì chuí tiān 。lǜ yáng lóu wài chū qiū qiān 。

香红飘没明春水,朗读寒食万家游舫。整整斜斜 ,朗读疏疏密密,帘缬旗红相望。江波荡漾。称彩舰龙舟 ,绣衣霞桨。舞楫争先,歌笑箫鼓乱清唱。###xiāng hóng piāo méi míng chūn shuǐ ,hán shí wàn jiā yóu fǎng 。zhěng zhěng xié xié ,shū shū mì mì ,lián xié qí hóng xiàng wàng 。jiāng bō dàng yàng 。chēng cǎi jiàn lóng zhōu ,xiù yī xiá jiǎng 。wǔ jí zhēng xiān  ,gē xiào xiāo gǔ luàn qīng chàng 。重来刘郎又老,朗读对故园桃红春晚,朗读尽成惆怅。泪雨难晴,愁眉又结,翻覆十年手掌。如今怎向。念舞板歌尘,远如天上。斜日回舟,醉魂空舞扬。###zhòng lái liú láng yòu lǎo ,duì gù yuán táo hóng chūn wǎn ,jìn chéng chóu chàng 。lèi yǔ nán qíng ,chóu méi yòu jié ,fān fù shí nián shǒu zhǎng 。rú jīn zěn xiàng 。niàn wǔ bǎn gē chén ,yuǎn rú tiān shàng 。xié rì huí zhōu ,zuì hún kōng wǔ yáng 。

朗读者_91y游戏币回收商

半夜灯残鼠上檠。上窗风动竹,朗读月微明。梦魂偏记水西亭。琅玕碧,朗读花影弄蜻蜓。###bàn yè dēng cán shǔ shàng qíng 。shàng chuāng fēng dòng zhú ,yuè wēi míng 。mèng hún piān jì shuǐ xī tíng 。láng gān bì ,huā yǐng nòng qīng tíng 。千里暮云平,朗读南楼催上烛,朗读晚来晴。酒阑人散斗西倾。天如水,团扇扑流萤。###qiān lǐ mù yún píng ,nán lóu cuī shàng zhú ,wǎn lái qíng 。jiǔ lán rén sàn dòu xī qīng 。tiān rú shuǐ ,tuán shàn pū liú yíng 。腊雪犹埋石巘,朗读春风已入梅梢。冷香随马上琼瑶。不与时人同到。拍手恐惊星斗,朗读高歌已在烟霄。醉呼玉女解金貂。笑问何如蓬岛。###là xuě yóu mái shí yǎn ,chūn fēng yǐ rù méi shāo 。lěng xiāng suí mǎ shàng qióng yáo 。bú yǔ shí rén tóng dào  。pāi shǒu kǒng jīng xīng dòu ,gāo gē yǐ zài yān xiāo 。zuì hū yù nǚ jiě jīn diāo 。xiào wèn hé rú péng dǎo 。

朗读者_91y游戏币回收商

朗读水瓶石砚。败壁蜗书篆。窗下日舒缝衲线。屋角晚风飞霰 。###shuǐ píng shí yàn 。bài bì wō shū zhuàn 。chuāng xià rì shū féng nà xiàn 。wū jiǎo wǎn fēng fēi xiàn 。上元灯火佳时。长廊语笑追随。高卧一番纸帔,朗读觉来月贯南枝 。###shàng yuán dēng huǒ jiā shí 。zhǎng láng yǔ xiào zhuī suí 。gāo wò yī fān zhǐ pèi ,朗读jiào lái yuè guàn nán zhī 。

朗读者_91y游戏币回收商

西风秋日短,朗读小雨菊花寒。断云低古木,朗读暗江天。星娥尺五 ,佳约误当年。小语凭肩处,犹记西园。画桥斜月阑干。###xī fēng qiū rì duǎn ,xiǎo yǔ jú huā hán 。duàn yún dī gǔ mù ,àn jiāng tiān 。xīng é chǐ wǔ ,jiā yuē wù dāng nián 。xiǎo yǔ píng jiān chù ,yóu jì xī yuán 。huà qiáo xié yuè lán gàn 。

鸟啼花落 ,朗读春信遣谁传。尚容清夜梦、朗读小留连。青楼何处,宝镜注婵娟。应念红笺事,微晕春山。背窗愁枕孤眠 。###niǎo tí huā luò ,chūn xìn qiǎn shuí chuán 。shàng róng qīng yè mèng 、xiǎo liú lián 。qīng lóu hé chù ,bǎo jìng zhù chán juān 。yīng niàn hóng jiān shì ,wēi yūn chūn shān 。bèi chuāng chóu zhěn gū mián 。枉是尊前调玉徽。彩鸾何事逐鸡飞。楚台赋客莫相违。留住行云 ,朗读好待郎归。###wǎng shì zūn qián diào yù huī 。cǎi luán hé shì zhú jī fēi 。chǔ tái fù kè mò xiàng wéi 。liú zhù háng yún ,朗读hǎo dài láng guī 。

柳岸舣兰舟。更结东山谢氏游。红泪清歌催落景,朗读回头。□出尊前一段愁。###liǔ àn yǐ lán zhōu 。gèng jié dōng shān xiè shì yóu 。hóng lèi qīng gē cuī luò jǐng  ,朗读huí tóu 。□chū zūn qián yī duàn chóu 。东水漫西流。谁道行云肯驻留。无限鲜飙吹芷若,朗读汀洲 。生羡鸳鸯得自由。###dōng shuǐ màn xī liú 。shuí dào háng yún kěn zhù liú 。wú xiàn xiān biāo chuī zhǐ ruò ,朗读tīng zhōu 。shēng xiàn yuān yāng dé zì yóu  。

东山未办终焉计,朗读聊尔西来。花苑平台。倦客登临第几回。###dōng shān wèi bàn zhōng yān jì ,朗读liáo ěr xī lái 。huā yuàn píng tái 。juàn kè dēng lín dì jǐ huí 。连延复道通驰道 ,朗读十二门开。车马尘埃。怅望江南雪后梅 。###lián yán fù dào tōng chí dào ,朗读shí èr mén kāi 。chē mǎ chén āi 。chàng wàng jiāng nán xuě hòu méi 。

Copyright © 2020 Powered by 碧松电影网   sitemap

回顶部