观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

洲上青苹生处,失身斗春不管 ,失身怀沙人远。残日半开一川,花影零乱。山屏醉缬,连棹东西岸。阑干倒 、千红妆靥,铅香不断。傍暝疏帘卷。翠涟皱净,笙歌未散。簪柳门归懒 。犹自有 、玉龙黄昏吹怨。重云暗阁,春霖一片 。###zhōu shàng qīng píng shēng chù ,dòu chūn bú guǎn ,huái shā rén yuǎn 。cán rì bàn kāi yī chuān ,huā yǐng líng luàn 。shān píng zuì xié ,lián zhào dōng xī àn 。lán gàn dǎo 、qiān hóng zhuāng yè ,qiān xiāng bú duàn 。bàng míng shū lián juàn 。cuì lián zhòu jìng ,shēng gē wèi sàn 。zān liǔ mén guī lǎn 。yóu zì yǒu 、yù lóng huáng hūn chuī yuàn 。zhòng yún àn gé ,chūn lín yī piàn 。

烟柳效颦翠敛,失身露桃献笑红妖。已拚行乐到元宵。尚可追随年少。###yān liǔ xiào pín cuì liǎn ,失身lù táo xiàn xiào hóng yāo 。yǐ pīn háng lè dào yuán xiāo 。shàng kě zhuī suí nián shǎo 。自顾卑栖翼。似沧洲 、失身白鸟悠悠,失身静依拳石。聊寄一梯云木表,俯视霁虹千尺。乐江上、山间声色。镜样清流环样绕,笑赐湖 、一曲夸唐敕。尘外趣,有谁识。###zì gù bēi qī yì 。sì cāng zhōu 、bái niǎo yōu yōu ,jìng yī quán shí 。liáo jì yī tī yún mù biǎo ,fǔ shì jì hóng qiān chǐ 。lè jiāng shàng 、shān jiān shēng sè 。jìng yàng qīng liú huán yàng rào ,xiào cì hú 、yī qǔ kuā táng chì 。chén wài qù ,yǒu shuí shí 。

失身_集结号-商人-上下

飞来妙墨痕犹湿。走盘珠流出,失身不火食人胸膈。三叹阳春知和寡,失身但觉光生虚室。何处觅、倚歌箫客。他日玉林来得否,待平分、风月供吟笔。添一友,共闲逸。###fēi lái miào mò hén yóu shī 。zǒu pán zhū liú chū ,bú huǒ shí rén xiōng gé 。sān tàn yáng chūn zhī hé guǎ ,dàn jiào guāng shēng xū shì 。hé chù mì 、yǐ gē xiāo kè 。tā rì yù lín lái dé fǒu ,dài píng fèn 、fēng yuè gòng yín bǐ 。tiān yī yǒu ,gòng xián yì 。禀气之中,失身具圣之和,失身生逢令辰 。逄三春仲月,方才破二,百年大齐,恰则平分。立玉林深,散花庵小 ,中有_然自在身。诗何似,似苏州闲远,庾府清新。###bǐng qì zhī zhōng ,jù shèng zhī hé ,shēng féng lìng chén 。páng sān chūn zhòng yuè ,fāng cái pò èr ,bǎi nián dà qí ,qià zé píng fèn 。lì yù lín shēn ,sàn huā ān xiǎo ,zhōng yǒu _rán zì zài shēn 。shī hé sì ,sì sū zhōu xián yuǎn ,yǔ fǔ qīng xīn 。青鞋布袜乌巾。试勇往蓉溪一问津。有心香一瓣,失身心声一阕,失身更携阿艾,同寿灵椿。劫劫长存,生生不息,宁极深根秋又春。聊添我,作风流二老,岁岁寻盟。###qīng xié bù wà wū jīn 。shì yǒng wǎng róng xī yī wèn jīn 。yǒu xīn xiāng yī bàn ,xīn shēng yī què ,gèng xié ā ài ,tóng shòu líng chūn 。jié jié zhǎng cún ,shēng shēng bú xī ,níng jí shēn gēn qiū yòu chūn 。liáo tiān wǒ ,zuò fēng liú èr lǎo ,suì suì xún méng 。

失身_集结号-商人-上下

凤历开新,失身正微和乍转,失身丽景初晓。五荚蓂舒,光映玉阶瑶草。在在东风语笑。庆此日 、虹流电绕。鲸波静,翠涌鳌山,嵩呼声动云表。绛节霓旌缥缈。望珠星灿烂,紫微深窈。琬液香浮,露湿蟠桃犹小。叠叠仙韶九奏,知春到、人间多少。蓬莱外,若木扶疏,万年枝上长好。###fèng lì kāi xīn ,zhèng wēi hé zhà zhuǎn ,lì jǐng chū xiǎo 。wǔ jiá mì shū ,guāng yìng yù jiē yáo cǎo 。zài zài dōng fēng yǔ xiào 。qìng cǐ rì 、hóng liú diàn rào 。jīng bō jìng ,cuì yǒng áo shān ,sōng hū shēng dòng yún biǎo 。jiàng jiē ní jīng piāo miǎo 。wàng zhū xīng càn làn ,zǐ wēi shēn yǎo 。wǎn yè xiāng fú ,lù shī pán táo yóu xiǎo 。dié dié xiān sháo jiǔ zòu ,zhī chūn dào 、rén jiān duō shǎo 。péng lái wài ,ruò mù fú shū ,wàn nián zhī shàng zhǎng hǎo 。句里思黄九。笑王郎、失身不奈寒芳,失身腰围如柳。得似江郎饶雅趣 ,时揽黄花诳口。吐妙语、与之争秀。闲绕珍丛吟不尽,尽风前 、露下栾栾瘦。香自足,岂劳嗅。###jù lǐ sī huáng jiǔ 。xiào wáng láng 、bú nài hán fāng ,yāo wéi rú liǔ 。dé sì jiāng láng ráo yǎ qù ,shí lǎn huáng huā kuáng kǒu 。tǔ miào yǔ 、yǔ zhī zhēng xiù 。xián rào zhēn cóng yín bú jìn ,jìn fēng qián 、lù xià luán luán shòu 。xiāng zì zú ,qǐ láo xiù 。

失身_集结号-商人-上下

一尊问我能同否。叹双溪、失身冷落篱边,失身傲霜犹有。浩唱云笺金缕调,兴发小槽珠酒。待唤醒 、早春梅友。独恨爱花人易老,漫一年 、好景还依旧。东望处,立良久。###yī zūn wèn wǒ néng tóng fǒu 。tàn shuāng xī 、lěng luò lí biān ,ào shuāng yóu yǒu 。hào chàng yún jiān jīn lǚ diào ,xìng fā xiǎo cáo zhū jiǔ 。dài huàn xǐng 、zǎo chūn méi yǒu 。dú hèn ài huā rén yì lǎo ,màn yī nián 、hǎo jǐng hái yī jiù 。dōng wàng chù ,lì liáng jiǔ 。

有孤竹君,失身音节拂云,失身谥曰洞箫 。纵柳郎填就,周郎顾罢,欠伊品藻,律也难调。惭愧何郎。呜呜袅袅,翻入腭唇齿舌喉。谁知道,是郭郎亲授,共贯同条。###yǒu gū zhú jun1 ,yīn jiē fú yún ,shì yuē dòng xiāo 。zòng liǔ láng tián jiù ,zhōu láng gù bà ,qiàn yī pǐn zǎo ,lǜ yě nán diào 。cán kuì hé láng 。wū wū niǎo niǎo ,fān rù è chún chǐ shé hóu 。shuí zhī dào ,shì guō láng qīn shòu ,gòng guàn tóng tiáo 。杨花撩乱与云干,失身春事可悲酸。况是雨荒院落,失身江南但有春寒。###yáng huā liáo luàn yǔ yún gàn ,chūn shì kě bēi suān 。kuàng shì yǔ huāng yuàn luò ,jiāng nán dàn yǒu chūn hán 。

莺残燕懒,失身蜂慵蝶褪 ,失身谩等闲看。不是无情描貌,奚奴且放安单。###yīng cán yàn lǎn ,fēng yōng dié tuì ,màn děng xián kàn 。bú shì wú qíng miáo mào ,xī nú qiě fàng ān dān 。轻轻却暑,失身只是些儿雨。喜看新抽麻与苎。他家烟水墅□。###qīng qīng què shǔ ,zhī shì xiē ér yǔ 。xǐ kàn xīn chōu má yǔ zhù 。tā jiā yān shuǐ shù □。

晚山放出青青 ,失身是谁簸弄阴晴。老子何时去也,失身祗应露湿金茎。###wǎn shān fàng chū qīng qīng ,shì shuí bò nòng yīn qíng 。lǎo zǐ hé shí qù yě ,zhī yīng lù shī jīn jīng 。不嫌天上云遮月。雨来正是双绝。雷公驱电母,失身尽收卷、失身十分袢热。###bú xián tiān shàng yún zhē yuè 。yǔ lái zhèng shì shuāng jué 。léi gōng qū diàn mǔ ,jìn shōu juàn 、shí fèn pàn rè 。

Copyright © 2020 Powered by 碧松电影网   sitemap

回顶部