观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

诗曰:失魂记忆锦城春暖花欲飞。灼灼当庭舞柘枝。相君上客河东秀,失魂记忆自言那复旁人知。妾愿身为梁上燕。朝朝暮暮长相见。云收月堕海沈沈,泪满红绡寄肠断。###shī yuē :jǐn chéng chūn nuǎn huā yù fēi 。zhuó zhuó dāng tíng wǔ zhè zhī 。xiàng jun1 shàng kè hé dōng xiù ,zì yán nà fù páng rén zhī 。qiè yuàn shēn wéi liáng shàng yàn 。cháo cháo mù mù zhǎng xiàng jiàn 。yún shōu yuè duò hǎi shěn shěn  ,lèi mǎn hóng xiāo jì cháng duàn 。

失魂记忆彩笔新题字字香 。雁来时候燕空梁。芙蓉无处着秋光。###cǎi bǐ xīn tí zì zì xiāng 。yàn lái shí hòu yàn kōng liáng 。fú róng wú chù zhe qiū guāng 。人远山长言外意,失魂记忆曲传书恨醉时妆。倩谁闲寄水云乡。###rén yuǎn shān zhǎng yán wài yì  ,失魂记忆qǔ chuán shū hèn zuì shí zhuāng 。qiàn shuí xián jì shuǐ yún xiāng 。

失魂记忆_集结号-金币-回收上下

午夜凉生风不住。河汉无声,失魂记忆时见疏星度。佳客伴君知未去。对床只欠潇潇雨。###wǔ yè liáng shēng fēng bú zhù 。hé hàn wú shēng ,失魂记忆shí jiàn shū xīng dù 。jiā kè bàn jun1 zhī wèi qù 。duì chuáng zhī qiàn xiāo xiāo yǔ 。素月四更山外吐 。金鸭慵添,失魂记忆消尽沈烟缕。料想玉楼人念处。归舟日望荷花浦。###sù yuè sì gèng shān wài tǔ 。jīn yā yōng tiān  ,失魂记忆xiāo jìn shěn yān lǚ 。liào xiǎng yù lóu rén niàn chù 。guī zhōu rì wàng hé huā pǔ  。失魂记忆晚云烘日枝南北。一杯未尽梅花曲。城郭小春回。暗香开未开。###wǎn yún hōng rì zhī nán běi 。yī bēi wèi jìn méi huā qǔ 。chéng guō xiǎo chūn huí 。àn xiāng kāi wèi kāi 。

失魂记忆_集结号-金币-回收上下

失魂记忆留连吾欲醉。醉眼红尘外。多少老心情。景清人亦清。###liú lián wú yù zuì 。zuì yǎn hóng chén wài 。duō shǎo lǎo xīn qíng 。jǐng qīng rén yì qīng 。谁家野菜饭炊香,失魂记忆正是江南寒食。试问春光今几许,失魂记忆犹有三分之一。枝上花稀,柳间莺老,是处春狼藉。新来燕子,尚传晋苑消息。###shuí jiā yě cài fàn chuī xiāng ,zhèng shì jiāng nán hán shí 。shì wèn chūn guāng jīn jǐ xǔ  ,yóu yǒu sān fèn zhī yī 。zhī shàng huā xī ,liǔ jiān yīng lǎo ,shì chù chūn láng jiè 。xīn lái yàn zǐ ,shàng chuán jìn yuàn xiāo xī 。

失魂记忆_集结号-金币-回收上下

应记往日西湖,失魂记忆万家罗绮,失魂记忆见满城争出。急管繁弦嘈杂处,宝马香车如织。猛省狂游,恍如昨梦 ,何日重寻觅。杜鹃声里,桂轮挂上空碧。###yīng jì wǎng rì xī hú ,wàn jiā luó qǐ ,jiàn mǎn chéng zhēng chū 。jí guǎn fán xián cáo zá chù ,bǎo mǎ xiāng chē rú zhī 。měng shěng kuáng yóu ,huǎng rú zuó mèng ,hé rì zhòng xún mì 。dù juān shēng lǐ ,guì lún guà shàng kōng bì 。

闲寻杯酒,失魂记忆清翻曲语,失魂记忆相与送残冬 。天地推移,古今兴替,斯道岂雷同。###xián xún bēi jiǔ ,qīng fān qǔ yǔ  ,xiàng yǔ sòng cán dōng 。tiān dì tuī yí ,gǔ jīn xìng tì ,sī dào qǐ léi tóng 。午桥坐上英豪客,失魂记忆今昔为谁容 。不是倚楼人在,失魂记忆登临无复携筇。###wǔ qiáo zuò shàng yīng háo kè ,jīn xī wéi shuí róng 。bú shì yǐ lóu rén zài ,dēng lín wú fù xié qióng 。

年年羞插花游。华发不禁秋 。此日遨头寻胜,失魂记忆消除万斛清愁。###nián nián xiū chā huā yóu 。huá fā bú jìn qiū 。cǐ rì áo tóu xún shèng ,失魂记忆xiāo chú wàn hú qīng chóu 。湿云凉雨南台上,失魂记忆歌动玉溪流。俯仰人间今古,失魂记忆多情破帽飕飕。###shī yún liáng yǔ nán tái shàng ,gē dòng yù xī liú 。fǔ yǎng rén jiān jīn gǔ ,duō qíng pò mào sōu sōu 。

银笔金花,失魂记忆断肠有句闲挥扫。又还落了。梅片阳春小。###yín bǐ jīn huā ,duàn cháng yǒu jù xián huī sǎo 。yòu hái luò le 。méi piàn yáng chūn xiǎo 。古往今来,失魂记忆风味须才调。山林少。这些襟抱。输与江东老。###gǔ wǎng jīn lái  ,失魂记忆fēng wèi xū cái diào  。shān lín shǎo 。zhè xiē jīn bào 。shū yǔ jiāng dōng lǎo 。

Copyright © 2020 Powered by 碧松电影网   sitemap

回顶部