观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

且行且珍莲烛啼痕怨漏长。吟蛩随月到回廊。一屏烟景画潇湘。###lián zhú tí hén yuàn lòu zhǎng 。yín qióng suí yuè dào huí láng 。yī píng yān jǐng huà xiāo xiāng 。

中黄宫里赐仙衣 ,且行且珍斗浅深 、且行且珍妆成笑面 。放出妖娆难系管。笑东君、自家肠断。###zhōng huáng gōng lǐ cì xiān yī ,dòu qiǎn shēn 、zhuāng chéng xiào miàn 。fàng chū yāo ráo nán xì guǎn 。xiào dōng jun1 、zì jiā cháng duàn 。且行且珍风篁度曲。倦倚银屏初睡足。清簟疏帘。金鸭香销懒更添 。###fēng huáng dù qǔ 。juàn yǐ yín píng chū shuì zú 。qīng diàn shū lián 。jīn yā xiāng xiāo lǎn gèng tiān 。

且行且珍惜_91y-出售回收-游戏币

且行且珍纤纤露玉。风雹纵横飞钿局。颦敛双蛾。凝伫无言密意多。###xiān xiān lù yù 。fēng báo zòng héng fēi diàn jú 。pín liǎn shuāng é 。níng zhù wú yán mì yì duō 。昏昏雪意惨云容。猎霜风。岁将穷。流落天涯,且行且珍憔悴一衰翁 。清夜小窗围兽火,且行且珍倾酒绿,借颜红。###hūn hūn xuě yì cǎn yún róng 。liè shuāng fēng 。suì jiāng qióng 。liú luò tiān yá ,qiáo cuì yī shuāi wēng 。qīng yè xiǎo chuāng wéi shòu huǒ ,qīng jiǔ lǜ ,jiè yán hóng 。官梅疏艳小壶中,且行且珍暗香浓 。玉玲珑 。对景忽惊,且行且珍身在大江东。上国故人谁念我,晴嶂远,暮云重。###guān méi shū yàn xiǎo hú zhōng ,àn xiāng nóng 。yù líng lóng 。duì jǐng hū jīng ,shēn zài dà jiāng dōng 。shàng guó gù rén shuí niàn wǒ ,qíng zhàng yuǎn ,mù yún zhòng 。

且行且珍惜_91y-出售回收-游戏币

金钗尽醉何须伴。萸糁浮杯乱。黄花香返岭梅魂。好把一枝斜插、且行且珍向乌云。###jīn chāi jìn zuì hé xū bàn 。yú shēn fú bēi luàn 。huáng huā xiāng fǎn lǐng méi hún 。hǎo bǎ yī zhī xié chā 、且行且珍xiàng wū yún 。坡词欲唱无人会。桃叶知何在。与君同咏一联诗。但道老来能趁、且行且珍菊花时。###pō cí yù chàng wú rén huì 。táo yè zhī hé zài 。yǔ jun1 tóng yǒng yī lián shī 。dàn dào lǎo lái néng chèn 、且行且珍jú huā shí 。

且行且珍惜_91y-出售回收-游戏币

雨后春光浓似醉。著柳催花,且行且珍节物侵龙忌 。绣褓香闺当日珮。紫兰宫堕人间世 。###yǔ hòu chūn guāng nóng sì zuì 。zhe liǔ cuī huā ,且行且珍jiē wù qīn lóng jì 。xiù bǎo xiāng guī dāng rì pèi 。zǐ lán gōng duò rén jiān shì 。

歌管停云香吐穟。碧酒红裳,且行且珍共祝鱼轩贵。天上阿环金箓秘。龟龄鹤寿三千岁。###gē guǎn tíng yún xiāng tǔ suì 。bì jiǔ hóng shang ,且行且珍gòng zhù yú xuān guì 。tiān shàng ā huán jīn lù mì 。guī líng hè shòu sān qiān suì 。圣德如尧,且行且珍圣心如舜,且行且珍欣逢出震昌期。中兴继体,抚有寰瀛,三阳方是炎曦。万国朝元,奉崇严宸扆 ,咫尺天威。瑞色满三墀。渐嵩呼、均庆彤闱。###shèng dé rú yáo ,shèng xīn rú shùn ,xīn féng chū zhèn chāng qī 。zhōng xìng jì tǐ ,fǔ yǒu huán yíng ,sān yáng fāng shì yán xī 。wàn guó cháo yuán ,fèng chóng yán chén yǐ ,zhǐ chǐ tiān wēi 。ruì sè mǎn sān chí 。jiàn sōng hū 、jun1 qìng tóng wéi 。

正金屋妆成,且行且珍翠围红绕,且行且珍香霭高散狻猊。东朝移雕辇,与坤仪、同奉瑶卮。阖殿花明,亿万载、咸歌寿祺。视天民,永祈宝历 ,垂衣端拱无为。###zhèng jīn wū zhuāng chéng ,cuì wéi hóng rào ,xiāng ǎi gāo sàn suān ní 。dōng cháo yí diāo niǎn ,yǔ kūn yí 、tóng fèng yáo zhī 。hé diàn huā míng ,yì wàn zǎi 、xián gē shòu qí 。shì tiān mín ,yǒng qí bǎo lì ,chuí yī duān gǒng wú wéi 。秋容应节,且行且珍渐肃景入窗扉。碧洞连翠微。南律回岩桂。金精壮盛时。拥蟾轮、且行且珍生素辉。启口天为侣,是列仙行缀。心均太上,欲度世缘无亏。用定力坚持。奉真常 ,惟凝寂。忱诚贯斗极 。赐长生,仍久视。洞达虚皇位。德寿高与天齐。###qiū róng yīng jiē ,jiàn sù jǐng rù chuāng fēi 。bì dòng lián cuì wēi 。nán lǜ huí yán guì 。jīn jīng zhuàng shèng shí 。yōng chán lún 、shēng sù huī 。qǐ kǒu tiān wéi lǚ ,shì liè xiān háng zhuì 。xīn jun1 tài shàng ,yù dù shì yuán wú kuī 。yòng dìng lì jiān chí 。fèng zhēn cháng ,wéi níng jì 。chén chéng guàn dòu jí 。cì zhǎng shēng ,réng jiǔ shì 。dòng dá xū huáng wèi 。dé shòu gāo yǔ tiān qí 。

霜落鸳鸯,且行且珍绣隐芙蓉小春节。应运看,且行且珍月魄分辉,坤顺同符,文母徽音芳烈 。诞育乾坤主 ,均慈爱、练裙岂别。经沙塞、涉履烟尘,瑞色怡然更英发。###shuāng luò yuān yāng ,xiù yǐn fú róng xiǎo chūn jiē 。yīng yùn kàn ,yuè pò fèn huī ,kūn shùn tóng fú ,wén mǔ huī yīn fāng liè 。dàn yù qián kūn zhǔ ,jun1 cí ài 、liàn qún qǐ bié 。jīng shā sāi 、shè lǚ yān chén ,ruì sè yí rán gèng yīng fā 。上圣中兴,且行且珍严恭问寝,且行且珍宫庭正和悦。看寿筵高启,龙香低转,声入霓裳,檀槽新拨。翠衮同行乐,钧韶奏、喜盈绛阙。倾心愿、亿载慈宁 ,醉赏闲风月。###shàng shèng zhōng xìng ,yán gōng wèn qǐn ,gōng tíng zhèng hé yuè 。kàn shòu yàn gāo qǐ ,lóng xiāng dī zhuǎn ,shēng rù ní shang ,tán cáo xīn bō 。cuì gǔn tóng háng lè ,jun1 sháo zòu 、xǐ yíng jiàng què 。qīng xīn yuàn 、yì zǎi cí níng ,zuì shǎng xián fēng yuè 。

Copyright © 2020 Powered by 碧松电影网   sitemap

回顶部