观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

使君一世经纶志 。把风斤月斧,唱歌来此等闲游戏。见说楼成无多日,唱歌大手一何容易。笑天下、纷纷血指。酝酿春风与和气 ,举长江、变作香醪美 。人共乐,醉桃李。###shǐ jun1 yī shì jīng lún zhì 。bǎ fēng jīn yuè fǔ ,lái cǐ děng xián yóu xì 。jiàn shuō lóu chéng wú duō rì ,dà shǒu yī hé róng yì 。xiào tiān xià 、fēn fēn xuè zhǐ 。yùn niàng chūn fēng yǔ hé qì ,jǔ zhǎng jiāng 、biàn zuò xiāng láo měi 。rén gòng lè ,zuì táo lǐ 。

一舸归来,谣祭何太晚、谣祭鬓丝如织。谩欢息、凄凉往事 ,尽成陈迹。山迫暮烟浮紫翠 ,溪摇寒浪翻金碧。看长虹、渴饮下青冥,危栏湿。谁可住,烟萝侧。俗士驾,当回勒。伴岩扃,须是碧云仙客。风月已供无尽藏,溪山更衍清凉国。恨谪仙、苏二不曾来 ,无人说。###yī gě guī lái ,hé tài wǎn 、bìn sī rú zhī 。màn huān xī 、qī liáng wǎng shì ,jìn chéng chén jì 。shān pò mù yān fú zǐ cuì ,xī yáo hán làng fān jīn bì 。kàn zhǎng hóng 、kě yǐn xià qīng míng ,wēi lán shī 。shuí kě zhù ,yān luó cè 。sú shì jià ,dāng huí lè 。bàn yán jiōng ,xū shì bì yún xiān kè 。fēng yuè yǐ gòng wú jìn cáng ,xī shān gèng yǎn qīng liáng guó 。hèn zhé xiān 、sū èr bú céng lái ,wú rén shuō 。已是青春欲暮天。酒愁离恨不禁添。尊前休说见郎难。别后要知还有意,唱歌生前莫道便无缘。雁来频寄小蛮笺。###yǐ shì qīng chūn yù mù tiān 。jiǔ chóu lí hèn bú jìn tiān 。zūn qián xiū shuō jiàn láng nán 。bié hòu yào zhī hái yǒu yì ,唱歌shēng qián mò dào biàn wú yuán 。yàn lái pín jì xiǎo mán jiān 。

二重唱歌谣祭_亲朋-金豆-商人

梁溪西畔小桥东。落叶纷纷水映空。五夜客愁花片里,谣祭一年春事角声中 。歌残玉树人何在,谣祭舞破山香曲未终。却忆孤山醉归路,马蹄香雪衬东风。###liáng xī xī pàn xiǎo qiáo dōng 。luò yè fēn fēn shuǐ yìng kōng 。wǔ yè kè chóu huā piàn lǐ ,yī nián chūn shì jiǎo shēng zhōng 。gē cán yù shù rén hé zài ,wǔ pò shān xiāng qǔ wèi zhōng 。què yì gū shān zuì guī lù ,mǎ tí xiāng xuě chèn dōng fēng 。汗褪香红雪莹肌。装馀静丽雾裁衣 。晚凉新浴倚栏时 。帘卷轻风斜虿发,唱歌杯深新月坠蛾眉。此时风味许谁知。###hàn tuì xiāng hóng xuě yíng jī 。zhuāng yú jìng lì wù cái yī 。wǎn liáng xīn yù yǐ lán shí 。lián juàn qīng fēng xié chài fā ,唱歌bēi shēn xīn yuè zhuì é méi 。cǐ shí fēng wèi xǔ shuí zhī 。文章声价擅南州。人物更风流。岂久徒劳州县,谣祭看看催上瀛洲。朱颜绿鬓,谣祭画堂标王疑误,宝带垂镠。睡起八砖影转,归来双烛光浮。###wén zhāng shēng jià shàn nán zhōu 。rén wù gèng fēng liú 。qǐ jiǔ tú láo zhōu xiàn ,kàn kàn cuī shàng yíng zhōu 。zhū yán lǜ bìn ,huà táng biāo wáng yí wù ,bǎo dài chuí liáo 。shuì qǐ bā zhuān yǐng zhuǎn ,guī lái shuāng zhú guāng fú 。

二重唱歌谣祭_亲朋-金豆-商人

渔父灯下读玄真子渔歌,唱歌因怀山阴故隐,追拟。###yú fù dēng xià dú xuán zhēn zǐ yú gē ,yīn huái shān yīn gù yǐn ,zhuī nǐ 。石帆山下雨空濛。三扇香新翠箬篷。蘋叶绿,谣祭蓼花红。回首功名一梦中。###shí fān shān xià yǔ kōng méng 。sān shàn xiāng xīn cuì ruò péng 。pín yè lǜ ,谣祭liǎo huā hóng 。huí shǒu gōng míng yī mèng zhōng 。

二重唱歌谣祭_亲朋-金豆-商人

两行芳蕊傍溪阴。一笑嫣然抵万金。火齐照林光灼灼 ,唱歌彤霞射水影沉沉。晓妆无力胭脂重,唱歌春醉方酣酒晕深。定自格高难着句,不应工部总无心。###liǎng háng fāng ruǐ bàng xī yīn 。yī xiào yān rán dǐ wàn jīn 。huǒ qí zhào lín guāng zhuó zhuó ,tóng xiá shè shuǐ yǐng chén chén 。xiǎo zhuāng wú lì yān zhī zhòng ,chūn zuì fāng hān jiǔ yūn shēn 。dìng zì gé gāo nán zhe jù ,bú yīng gōng bù zǒng wú xīn 。

留连春意晚花稠。云疏雨未收。新荷池面叶齐抽。凉天醉碧楼。能达理,谣祭有何愁。心宽万事休。人生还似水中沤 。金樽尽更酬。###liú lián chūn yì wǎn huā chóu 。yún shū yǔ wèi shōu 。xīn hé chí miàn yè qí chōu 。liáng tiān zuì bì lóu 。néng dá lǐ ,谣祭yǒu hé chóu 。xīn kuān wàn shì xiū 。rén shēng hái sì shuǐ zhōng ōu 。jīn zūn jìn gèng chóu 。别岸玉容伫倚,唱歌爱浅抹蜂黄 ,唱歌淡笼纨素。娇羞未语,脉脉悲烟泣露。彩扇何人,妙笔丹青,招得花魂住 。歌声暮。梦入锦江,香里归路。###bié àn yù róng zhù yǐ ,ài qiǎn mò fēng huáng ,dàn lóng wán sù 。jiāo xiū wèi yǔ ,mò mò bēi yān qì lù 。cǎi shàn hé rén ,miào bǐ dān qīng ,zhāo dé huā hún zhù 。gē shēng mù 。mèng rù jǐn jiāng ,xiāng lǐ guī lù 。

兰芷流来水亦香。满汀鸥鹭动斜阳。声欸乃,谣祭间鸣榔。侬家只合岸西旁。###lán zhǐ liú lái shuǐ yì xiāng 。mǎn tīng ōu lù dòng xié yáng 。shēng ě nǎi ,谣祭jiān míng láng 。nóng jiā zhī hé àn xī páng 。紫凋红落后,唱歌忽十丈,唱歌玉虬横。望众绿帏中,蓝田璞碎,鲛室珠倾 。柔条紧风无力,更不禁 、连日峭寒清。空与蝶圆香梦,枉教莺诉春情。###zǐ diāo hóng luò hòu ,hū shí zhàng ,yù qiú héng 。wàng zhòng lǜ wéi zhōng ,lán tián pú suì ,jiāo shì zhū qīng 。róu tiáo jǐn fēng wú lì ,gèng bú jìn 、lián rì qiào hán qīng 。kōng yǔ dié yuán xiāng mèng ,wǎng jiāo yīng sù chūn qíng 。

深深。苔径悄无人。栏槛湿香尘。叹宝髻蓬松,谣祭粉铅狼藉,谣祭谁管飘零 。不愁素云易散,恨此花、开后更无春 。安得胡床月夜,玉醅满蘸瑶英。###shēn shēn 。tái jìng qiāo wú rén 。lán kǎn shī xiāng chén 。tàn bǎo jì péng sōng ,fěn qiān láng jiè ,shuí guǎn piāo líng 。bú chóu sù yún yì sàn ,hèn cǐ huā 、kāi hòu gèng wú chūn 。ān dé hú chuáng yuè yè ,yù pēi mǎn zhàn yáo yīng 。满满金杯,唱歌垂垂玉箸。离歌不放行人去。醉中扶上木兰船,唱歌醒来忘却桃源路。###mǎn mǎn jīn bēi ,chuí chuí yù zhù 。lí gē bú fàng háng rén qù 。zuì zhōng fú shàng mù lán chuán ,xǐng lái wàng què táo yuán lù 。

Copyright © 2020 Powered by 碧松电影网   sitemap

回顶部